W SPRAWIE BONIFIKATY OD CENY NIERUCHOMOSCI SPRZEDAWANYCH W WYNIKU UWZGLĘDNIENIA ROSZCZEŃ O KTÓRYCH MOWA W ART. 209A UST. 1 USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 R. O GOSPODARCE NIERUCHOMOSCIAMI

W związku z podjętą UCHWAŁĄ NR IX/68/2019 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU z dnia 27 maja 2019 r. informujemy iż, Burmistrz może udzielić bonifikaty od ceny nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana w wyniku uwzględnienia określonych w art. 209a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami roszczeń właścicieli lokali w stosunku do Miasta Białogard o zawarcie umowy przeniesienia własności przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej, jeżeli przy wyodrębnianiu własności lokali w budynku wydzielono dla tego budynku działkę gruntu nie spełniającą wymogów działki budowlanej, pod warunkiem że:
1) roszczenie to zostało zgłoszone łącznie przez wszystkich właścicieli lokali;
2) zapłata ceny nieruchomości następuje jednorazowo przez wszystkich właścicieli lokali nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Wysokość stawki procentowej bonifikaty wynosi 60% ceny.