O Firmie

Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego-jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością powołaną w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw (DZ.U. Nr. 133,poz. 654 z późniejszymi zmianami), która została zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym-Rejonowym w Koszalinie w dniu 15 lipca 1998 roku.

Założycielem Białogardzkiego TBS jest Miasto Białogard, które posiada 100% udziałów.

Przedmiotem działania Spółki jest realizacja zadań towarzystwa budownictwa społecznego polegającego na budowaniu domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu

Ponadto do działalności spółki należy również:

wynajem nieruchomości na własny rachunek

kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

sprawowanie zarządu budynkami mieszkalnymi na zasadach zlecenia

pełnienie funkcji inwestora zastępczego w budownictwie

przeprowadzanie rozbiórek i burzenie obiektów budowlanych

przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkalnych

gospodarka remontowa siłami własnymi i na zasadzie zlecenia

Białogardzkie TBS Sp. z o.o. zarządza Wspólnotami mieszkaniowymi w ilości około 260 wspólnotami o powierzchni wspólnej 116 236,46m2. W ramach zarządu spółka podejmuje decyzje i dokonuje czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnia bezpieczeństwo użytkowania i właściwą eksploatację budynków

STRUKTURA ORGANIZACYJNA NA PODSTAWIE UCHWAŁY 1/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku