Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

O firmie


Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego-jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością powołaną w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw (DZ.U. Nr. 133,poz. 654 z późniejszymi zmianami), która została zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym-Rejonowym w Koszalinie w dniu 15 lipca 1998 roku. Założycielem Białogardzkiego TBS jest Miasto Białogard, które posiada 100% udziałów.
Przedmiotem działania Spółki jest realizacja zadań towarzystwa budownictwa społecznego polegającego na budowaniu domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

Ponadto do działalności Spółki należy również:

  • wynajem nieruchomości na własny rachunek,
  • przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkalnych,
  • sprawowanie zarządu budynkami mieszkalnymi na zasadach zlecenia,
  • pełnienie funkcji inwestora zastępczego w budownictwie,
  • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  • przeprowadzanie rozbiórek i burzenie obiektów budowlanych,
  • gospodarka remontowa siłami własnymi i na zasadzie zlecenia.
Białogardzkie TBS Sp. z o.o. zarządza Wspólnotami mieszkaniowymi w ilości 291, o łącznej powierzchni 138 845,72 m2. W ramach zarządu spółka podejmuje decyzje i dokonuje czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnia bezpieczeństwo użytkowania i właściwą eksploatację budynkówProjekt i wykonanie © 2007 Juliusz Grudnicki